Zasady zarządzania mieniem państwowym
Podstawa prawna

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wprowadza model nadzoru właścicielskiego, ukierunkowany na efektywne gospodarowanie posiadanymi przez państwo aktywami oraz podnoszenie jakości zarządzania spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Podstawowe akty prawne regulujące kwestie związane z nadzorem właścicielskim:

 

 

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505),
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2260),
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190),
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2018 r., poz. 2170 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca  2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 584),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 95).
Podział kompetencji właścicielskich

Kompetencje właścicielskie w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów, który ma możliwość przekazania uprawnień do wykonywania praw z akcji innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej, w tym jednoosobowej spółce Skarbu Państwa.  

Przekazanie uprawnień przez Prezesa Rady Ministrów nastąpiło na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

 

 

Prezes Rady Ministrów może przekazać następujące uprawnienia:

 

 

 

 • wykonywanie praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
 • wykonywanie uprawnień z udziałów należących do Skarbu Państwa na zgromadzeniu wspólników w sprawach powoływania i odwoływania członka zarządu uchwałą wspólników chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
 • wykonywanie uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu w sprawach, dot.: odwoływania lub zawieszania w czynnościach członka zarządu przez walne zgromadzenie oraz jego powoływania gdy statut tak stanowi,
 • składanie w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu lub nabyciu akcji/udziałów.

 

 

 

Prezes Rady Ministrów, w przypadku przekazania uprawnień, o którym mowa powyżej, ma prawo do zwołania lub żądania zwołania walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

 

 

 

Do wyłącznych kompetencji Prezesa Rady Ministrów należy składanie w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki lub przystąpieniu do spółki.

 

Koordynacja polityki właścicielskiej

Prezes Rady Ministrów koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach i dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. 

W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, w szczególności w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów, skierowane do podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa. Prezes Rady Ministrów może również określać dobre praktyki w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego,  społecznej odpowiedzialności biznesu oraz  sponsoringu, skierowane do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

Dokumenty wydane przez Prezesa Rady Ministrów:

 • Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
 • Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa,
 • Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa,
 • Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017,
 • Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2018.

 

Pliki do pobrania.

 

Spółki o istotnym znaczeniu

Wyodrębniona została grupa spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, która podlega szczególnemu nadzorowi Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów zatwierdza instrukcje dotyczące sposobu wykonywania prawa głosu, w określonych sprawach, na Walnym Zgromadzeniu / Zgromadzeniu Wspólników tych spółek.  

Za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa może być uznana spółka prowadząca działalność gospodarczą  m.in. w sektorze paliwowym, energetycznym, górnictwa i wydobycia, telekomunikacji, finansów i ubezpieczeń oraz informacji i komunikacji.

 

Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 13 stycznia 2017 r. określił wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 

Kandydaci na członków organów nadzorczych spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa muszą spełnić dodatkowe wymogi, tj. posiadanie wiedzy lub doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania działalnością przedsiębiorstw, nadzoru nad działalnością organów zarządzających przedsiębiorców, doradztwa gospodarczego lub specyfiki funkcjonowania rynku objętego przedmiotem działalności spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
Egzaminy dla kandydatów na członków organów nadzorczych