Sprawozdawczość

Monitorowanie sytuacji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa odbywa się na podstawie informacji zebranych w formie ankiet kwartalnych oraz sprawozdań zgodnych ze wzorem F-01, a także zatwierdzonych przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników rocznych sprawozdań finansowych. W spółkach publicznych z udziałem Skarbu Państwa proces ten realizowany jest na podstawie informacji pozyskanych zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, tekst jednolity z późn. zm.).

 

Informacje o nadzorowanych spółkach gromadzone są przez członków Rady Ministrów, pełnomocników Rządu lub państwowe osoby prawne, którym Prezes Rady Ministrów przekazał wykonywanie praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa w Zintegrowanym Systemie Informatycznym (elektroniczna baza danych) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Baza gromadzi informacje z następujących podmiotów:

  • jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
  • spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa,
  • spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa.

 

Zbieranie informacji o podmiotach odbywa się w formie ankiety. Odpowiednie wzory ankiet wraz z generatorem plików oraz instrukcje wypełniania udostępnione są nadzorowanym podmiotom oraz reprezentantom Skarbu Państwa w radach nadzorczych w formie elektronicznej przy wykorzystaniu łączy internetowych.

 

W celu otrzymania wzoru ankiety wraz z generatorem plików oraz instrukcją wypełniania należy skontaktować się z pracownikiem Departamentu Nadzoru podmiotu wykonującego prawa z akcji lub udziałów Skarbu Państwa, prowadzącym sprawy z zakresu nadzoru właścicielskiego nad danym podmiotem.

 

Obowiązek przekazywania informacji spoczywa na:

  • w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, na reprezentantach Skarbu Państwa w radzie nadzorczej,
  • spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa, na reprezentantach Skarbu Państwa w radzie nadzorczej,
  • spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, na reprezentantach Skarbu Państwa w radzie nadzorczej.

 

Terminy przesyłania informacji kwartalnych:

  • Informacje o podmiotach nadzorowanych zbierane są co kwartał.
  • Osoby zobowiązane do przekazywania informacji o nadzorowanych podmiotach przesyłają ankiety najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału. Ankieta za IV kwartał nadsyłana jest do dnia 15 lutego następnego roku.